Selecteer een pagina
Beslist.nl wijzigt zijn betaalmodel, maar wat verandert er nu precies?

Beslist.nl wijzigt zijn betaalmodel, maar wat verandert er nu precies?

In het afrekenmodel van de vergelijker Beslist zijn vanaf 1 juni veranderingen doorgevoerd. De grootste verandering is dat Beslist van het CPS (Cost Per Sale) model is afgestapt (voor nu). Het CPS model is pas medio 2014 doorgevoerd, maar kreeg erg veel kritiek van aangesloten webwinkeliers (waaronder grote namen zoals Fonq, Wehkamp, Coolblue en Bol.com). De voornaamste reden van de kritiek is het feit dat Beslist een conversiepixel op de bedankpagina wilde hebben waardoor ze konden meten voor hoeveel omzet Beslist gezorgd heeft. Het probleem alleen is dat omdat de conversiepixel bij elke bestelling ingeladen moest worden, dat Beslist inzicht kreeg in de totale omzet van de webwinkel. Ook de categoriëen en specifieke producten die het beste verkocht worden zijn dan bekend bij Beslist. Wat houdt de wijziging in 1 juni nu exact in? De veranderingen die sinds 1 juni doorgevoerd zijn kunnen voor verwarring zorgen voor webwinkeliers, omdat het imiddels al verschillende keren aangepast is. We hebben hieronder de opties voor je op een rij gezet. Belangrijkste wat je moet onthouden is dat het contract wat je hebt bij Beslist kunt blijven gebruiken. Zoals reeds gezegd, vind je de grootste verandering terug bij de kosten per klik. Beslist werkte voor 1 juni met meerdere soorten kliks, met de popupklik en de outclick. Veel webwinkeliers waren hier niet van op de hoogte. Vanaf 1 juni betalen webwinkeliers alleen nog voor de outclick naar hun webwinkel. Dus niet meer als de popup geopend wordt. Je betaalt alleen nog voor de klikken naar je webwinkel. De gemiddelde CPC lijkt hoger, maar voorheen berekende Beslist meerdere kliks terwijl dat er eigenlijk maar...

SEO uitdagingen voor grote bedrijven

SEO problemen zijn niet alleen voor grote ondernemingen, maar de oorzaak van de problemen liggen vaak wel in de grootte van een organisatie en de moeite die dergelijke organisaties vaak hebben om snel op de constant veranderende online wereld in te kunnen springen.